4.1 Panustab täiskasvanuhariduse valdkonna arendus-, loome- või teadustegevusse. Esineb ettekannetega, levitab arendus-, uurimis- ja loometöö tulemusi, kirjutab ja publitseerib artikleid, õpikuid, raamatuid jm täiskasvanukoolituse alast kirjandust.

Viimaste aastate minu jaoks väga oluline võimalus panustada täiskasvanuhariduse valdkonna arengusse oli kandideerimine ja valituks osutumine Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Täienduskoolituse kvaliteedi hindamise ekspertrühma liikmeks, kelle ülesanne oli anda sisendit ja hinnanguid väljatöötavale koolitusttegevuse kvaliteedi lävendipõhise hindamise süsteemile.

Teadustegevusse täiskasvanuhariduse valdkonnas olen pärast magistriõpingute lõpetamist saanud panustada vähe ja pigem uuringutele vastajana, mitte läbiviijana, kuid 2020. aastal pean oma suureks saavutuseks selle osas enda koostatud „Eesti täiskasvanute koolitajate kompetentside avaldumine digikeskkonnas toimuvatel koolitustel ja nende koolitusvajadus“ uuringu lähteülesande ja hanke tehniliste tulemuste koostamise, s.h. uuringu eesmärgi, probleemi, sihtgrupi ja valimi, uurimismeetodite ehk metodoloogia kavandamine. Uuringu hanke võitjaks osutus Tallinna Ülikool. Antud uuringu tulemustele tuginedes saavad täiskasvanuhariduse valdkonda arendustegevusi nii EPALE keskus Eestis, ETKA Andras, Haridus- ja Teadusministeerium, HARNO kui ka Tallinna Ülikool ise, seega on uuringul laiapõhjaline mõju kogu täiskasvanuhariduse valdkonnale Eestis.

Tõendusmaterjalid:

4.2 Võtab osa diskussioonidest (üleriigiline ja rahvusvaheline tase, erialaliidud, katusorganisatsioonid vm), tehes ettepanekuid täiendusteks ja/või muudatusteks elukestvat õpet reguleerivatesse dokumentidesse.

Oma missioonist andragoogina ja ametikohast EPALE ning Europassi Eesti keskuste juhina on minu töö oluliseks osaks rahvusvahelistes diskussioonides osalemine Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide vahel. Osalen Eesti poolse asendusliikmena ka Euroopa Komisjoni juures alalises Europassi nõukojas (Advisory Group), kus olen viimasel kahel aastal asendanud HTMi esindajat. Minu ülesandeks on seal edastada Europassi keskuse seisukohti kavandatavatele muudatustele (s.h. uue Europassi keskkonna, ESCO, Ploteus, Eures süsteemide arendamise osas). EPALE puhul, olles üks kogenumaid selle projekti juhte kõikide liikmesriikide seast edastan ma tagasisidet ja sisendinformatsiooni nii keskkonna arengute, sidusrühmade kaasamise kui suurürituste korralduse osas.

Eesti tasandil olen viimasel ajal esitanud ettepanekuid Täiskasvanuhariduse Nõukogule ja HTMi-le kavandatavate TäKS muudatuste osas lähtudes EPALE sidusrühmade, ehk eelkõige täiskasvanute koolitajate huvidest. Selleks olen edastanud üleskutseid ka kõikidele EPALE liikmetele oma seisukohtade ja arvamuste edastamiseks, et üheskoos nende häält võimendada. Diskussioonide kavandamine ja nendes osalemine on minu töö osaks kujunenud ka EPALE Koolitajate mittekonverentside näol. Igal aastal, viimasel kolmel aastal edukas koostöös ETKA Andrasega, viime läbi ideekorje kogukonna seas ning kogutud ideede läbitöötamise tulemusel kavandame mittekonverentsi sisu, kaasame eksperte, arutelujuhte. Mittekonverentsi korraldamisel on minu vastutusel just programm ja panustajate kaasamine, tehnilise poole eest vastutavad kolleegid. 2020. aastal olin ühe arutelu kaasmoderaator, varasemalt pole seda rolli võtnud, sest ürituse korraldamine on võtnud palju aega. 2019. aastal koostasin kvaliteediteemaliste arutelude kokkuvõtte, mille edastasin m.h EKKAle ja HTMile väljatöötava lävendipõhise hindamise süsteemi loomisel arvesse võtmiseks.

Tõendusmaterjalid:

4.3 Osaleb koostöövõrgustike ja töögruppide tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanukoolituse valdkonnas ning laiendades võrgustikku. Juhib töögruppe ja/või koostöövõrgustikke, annab ekspertarvamusi.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Täienduskoolituse kvaliteedi hindamise ekspertrühma liikmena olen teinud ettepanekuid kuueliikmelise töörühma koosolekute käigus ning töörühma koosolekutel Täiskasvanuhariduse nõukojaga. Muu hulgas olen ettepanekute fookuses hoidnud täiskasvanute koolitajate professionaalsust ja kutset kui kvaliteedi hindamise olulist aspekti.

Osalen regulaarselt ETKA Andrase eestvedamisel toimuvatel koolitajate koostööseminaridel, kus kohtuvad Andrase võrgustiku liikmed, kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmed ja kus tutvutakse teiste kutseandjate praktikaga. Taoline formaat on teatud määral välja kasvanud 2016. aastal toimunud hariduse valdkonna kutse andjate kontaktseminaridest, mille toimumist algatasime me Sirje Plaksiga ETKA Andrasest kui täitsin samaaegselt Kutsekojas Hariduse Kutsenõukogu koordinaatori ja EPALE projektijuhi ülesandeid.

Täiskasvanute koolitaja kutsete hindajate seminaridel osalen vastavalt võimalusele ning nii antud formaadis kui ka kutsestandardite uuendamise töörühmas olen teinud mitmeid ettepanekuid näiteks parema 4. kompetentsi sõnastamiseks ja kogukonnas panustamise aspektide arvesse võtmiseks; väljundipõhise õppekava koostamise selgemaks arvestamiseks õppeprotsessi ettevalmistuse kompetentsis; olen olnud ka väga olulise põhimõttelise muudatuse elluviimise toetajaks ja avalikuks kaitsjaks, et mitte pakkuda kutse taotlejatele madalamat kutse taset.

Enamasti esitan ettepanekuid koosolekute käigus, kuid on olemas ka mõned e-kirjad, kus on näha minu tehtud ettepanekuid.

Lisaks alates 2015. aasta lõpust olen EPLAE Eesti saadikute käivitaja ja juht ning tänaseks on võrgustik kasvanud kuni 12-ne liikmeliseks igal aastal avaliku konkurssi tulemusel valitavaks praktikute ja ekspertide koostöövõrgustikuks, kes minu juhtimisel panustab täiskasvanuharduse valdkonna populariseerimisse. Minu ettepanekute põhjal kujuneb ka EPALE keskuse iga-aastane tööplaan ning eesmärgid. Põnevaks algatuseks, mis on käima läinud minu tehtud ettepaneku alusel on Äripäeva raadio eetris ilmuv täiskasvanuõppe teemaline saade Õppetund. Minu poole pöörduvad ka erinevad täienduskoolitusasutused ning muud organisatsioonid nende õppekavade osas eksperthinnangute andmiseks. Eraomandis olevatele asutustele antud tagasiside ma ärisaladuse kaitseks ei too, kuid lisan siis viite koolitajate rahvusvaheline raamõppekava TTOP eksperthinnangu, mille tellis minult ETKA Andras.  

Tõendusmaterjalid:

4.4 Juhendab, nõustab ja koolitab madalama kutsetasemega või kutseta koolitajaid. Juhendab ja nõustab organisatsioone inimeste arengu toetamisel.

Minu koolitamiskogemusest suure osa moodustab tegutsevate ja tulevaste koolitajate, õpetajate koolitamine. Minu pikaajaline koostööpartner, kellega koos täiksavanute koolitajaid koolitan on Vestifex OÜ, kes on alates 2012. aastast pakkunud täiskasvanute koolitaja väljaõpet Narvas ning viimasel kahel aastal ka Tallinnas. Olen olnud Innowise Koolitajate kompetentsikeskuse koolitaja koolituse õppekava loomise aktiivne liige ning osalenud ka kahe esimese grupi koolitamisel. Olen viinud läbi suure hulga lühemaajalisi koolitusi koolitajatele, õppejõududele, õpetajatele, kutseõpetajatele, täiskasvanute gümnaasiumide õpetajatele, lasteaiaõpetajatele ja teistele õpetavatele inimestele. Olen koolitusi ja töötube läbi viinud Eestis, Lätis, Valgevenes, Tadžikistanis, Venemaal, Horvaatias, digikoolitusena ka Türkmenistanis. 9 aasta jooksul olen panustanud ka Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilaste õpetamisse.

Tõendusmaterjalid: