Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Majandustegevusteate nr: 202957

Eesti täiskasvanute koolitajate kogukond (reg.nr: 80317923)  korraldab tellimuskoolitusi õppekavarühmades: Aineõpetajate koolitus ja Kasvatusteadus

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Õppekava sisaldab järgmisi andmeid:

  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õppekava õpiväljundid;
  4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  5. õppe kogumaht, sealhulgas klassiõppe, e-õppe ja iseseisva töö osakaal;
  6. õppe sisu;
  7. õppekeskkonna kirjeldus;
  8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  9. õpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  10. koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Koolituse väljatöötamisel kaastakse koolitajaid, kes omab täiskasvanukoolitaja kutset vähemalt tasemel 7.

Koolitused viiakse läbi füüsilises õppekeskkonnas, mis toetab täiskasvanud õppija eripärasid ja erinevate õppemeetodite kasutamist. Tehnoloogiapõhiste koolituste puhul viiakse koolitused läbi arvutiklassides või seminariklassis sülearvutitega. Ruumid on varustatud sobiliku esitlustehnikaga.

E-koolitused ja iseseisvad tööd viiakse läbi virtuaalses õppekeskkonnas, mis toetab koolituse õpieesmärkide saavutamist.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Tagasiside kogutakse veebipõhise küsimustiku abil. Tagasiside küsimustiku eesmärgiks on mõista koolituse tulemuslikkust osalejate vaatest.

Tagasisidet kogutakse kolmel tasandil: reaktsioon, õppimine, rakendatavus. Tagasiside küsitlus sisaldab küsimusi, mis on seotud osalejate reaktsiooniga koolitusmeetodite, materjalide ja loodud õppkeskkonnale aga ka hinnangutega õpitud oskuste rakendatavusele. Lisaks hinnangule õpitu rakendatavuse võimalikkusele, kogutakse ka konkreetseid näited. Küsitlus sisaldab ka küsimusi, mis võimaldavad osalejatel märgata ja hinnata oma edasisi koolitusvajadusi antud valdkonnas.

Saadud tagasiside analüüsitakse sihtgrupiti tuues välja õppijate hinnangud toimunud koolitusele, õppija hinnangud õpitu rakendatavusele igapäevatöösse. Koolituse analüüs sisaldab ka koolituse läbiviijate ettepanekut osalejate edasisest koolitusvajadusest.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise kord

Eesti täiskasvanute koolitajate kogukond kogub osaleja kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja ja saaja andmed ning e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused lähtuvad  Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardist.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused kehtestab pidaja ja muudatused viiakse sisse koolitusasutuse juhatuse liikmete otsusega.