Õppekorralduse alused

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 222524

Eesti täiskasvanute koolitajate kogukond (reg.nr: 80317923) korraldab tellimuskoolitusi õppekavarühmades: Aineõpetajate koolitus ja Kasvatusteadus.

Täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Eesti täiskasvanute koolitajate kogukond  viib läbi koolitusi eraisikutele ja tellimuskoolitusi organisatsioonide tellimusel. Täienduskoolitusel saavad osaleda kindlaksmääratud hulk õppijaid, kellele koolitus on suunatud (kuuluvad sihtgruppi). Õppijate nimekirja koostab koolitusasutus või tellijaasutus registreerunute sooviavalduste alusel.

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist. Osalejate nimekirjad ja koolitusel osalemise kinnitab koolitusasutuse juht. Isik loetakse täiendusõppijaks sooviavaldusele järgneva kinnituskirja saatmisega e-posti teel tellija poolt, tellimuskoolituste puhul koolitusettevõtte pakkumuse kinnitamisega ja/või vastava lepingu sõlmimisega.

Täiendkoolituselt väljaarvamine toimub õppija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel. Koolitusasutuse juht arvab koolituselt välja õppija, kes ei ole täitnud täiendusõppe läbimiseks õppekavas ette nähtud lõpetamise nõuded.

Täienduskoolituse õppetasu

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis saadetakse koolitusele registreerunud isiku e-postiaadressile. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis on tasutud arve koolitusel osalemise eelduseks. Koolitusel osalejal on õigus koolitustasult saada tulumaksutagastus vastavalt tulumaksuseadusele.

Tellimuskoolituse eest tasumine toimub arve alusel pärast koolituse toimumist. Arve edastatakse e-posti teel.

Täienduskoolituse läbimise ja täienduskoolituses osalemise kohta väljastatavad dokumendid

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused lähtuvad Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardist.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused kehtestab pidaja ja muudatused viiakse sisse koolitusasutuse juhatuse liikmete otsusega.

Eesti täiskasvanute koolitajate kogukond

koolitus@koolitajale.ee

Reg: 80317923

Vardi tee 3, Haabneeme alevik,  74001 Harju maakond