5.1 Reflekteerib ja hindab enda tegevust õpi-, grupi- ja isiksuslike protsesside juhtimisel, toob välja enda tugevused ja arenguvajadused ning kavandab tegevused enda arendamiseks.

Reflekteerimine täiskasvanute koolitaja, projektijuhi ja inimeste juhina on saanud minu töö lahutamatuks osaks. Aeg-ajalt reflekteerin kirjalikult, kui selline vajadus on olemas; väga oluliseks refleksioonivõimaluseks on kovisioonid ja arutelud asjassepuutuvate kolleegidega, kellega üheskoos mõnda projekti ellu viime; kuid viimase aja kõige tõhusamaks meetodiks on minu jaoks osutunud osalemine supervisioonil väljaõppe läbinud superviisori ja Coachi juhendamisel kus saame läbi töötada kogu minu tegevust just grupi- ja isiksuslike protsesside juhtimisel.

Minu tugevuseks õpiprotsessis, inimeste ja gruppide juhtimises, lisaks kogemusele ja kriitilisele ning lahenduskesksele mõtlemisele on kindlasti minu empaatia ja grupis ning inimestega toimuvate arengute tajumine. Olen eriti viimastel aastatel tänu õppimisoskuste koolitustele õppinud lähenema väga erinevatele inimestele, saavutama nendega kontakti ja leidma viise, kuidas neid õppimises, isiksuslikus arengus ja õpigrupi liikmeks olemises veel enam toetada.

Arenguvajadus, mis vahest osutub ka takistavaks teguriks mu jaoks on tunnustuse vajadus. Töötades inimestega, kuid vastutades oma tegevuste eest iseseisvalt ning tegutsedes tihtipeale üksinda, puutun ma kokku nn professionaalse üksildusega, mis toob kaasa ka kolleegidelt või muudelt olulistelt isikutelt tunnustuse saamise, aga ka üldisemalt tagasiside saamise võimaluste puudumise. Huvitaval kombel kipun vahest ka õppijatelt saadavas tagasisides rohkem tähelepanu pöörama nendele aspektidele, mis ei ole heakskiitvad või on lausa negatiivsed. Näiteks võin vahest südamesse võtta, kui õppijatelt üldine tagasiside on väga positiivne, aga üks õppija ütleb: „Georgi, sa peaksid rohkem naeratama“. Selline ootamatu kommentaar, mida saad kirjalikult õppijalt pärast koolituse lõppu, olukorras, kus sa ei saa enam selle üle nalja teha ning jätkata koolitust naeratades või selgitades, miks olen olnud nendel päevadel tõsisem, võib panna mind sügavamalt oma tegevuse ja oleku  üle reflekteerima. Nende vajaduste osas enesearendamiseks olengi leidnud sobiva viisi – supervisiooni, kus professionaalse nõustaja aeg ja tähelepanu on kokku lepitud aja jooksul just minul ning saan temalt vajalikke kriitilisi küsimusi, mille üle mõtiskleda ja lahendusi leida. Jagasin hea meelega oma refleksiooni just õpiprotsesside, õppijate isiksusliku arengu ja õpigrupi toetamisest Connector 2020 töötoa raames kus töötoas lisaks empiirilistele andmetele esitasin ka oma isikliku selles projektis saadud kogemuse refleksiooni.

Tõendusmaterjal:

Connector 2020 ettekande videosalvestus

5.2 Tegeleb eneserefleksiooniga, hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset seisundit ning võtab kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks.

Alates 2017. aastast on minu töökoormus täiskasvanute koolitajana on hakanud kasvama järjest suuremaks. Sellised arengud on tinginud vajaduse viia ellu muudatused teistes valdkondades, nagu näiteks ajutiselt vähendada oma põhitöö koormust, kui käimas on suuremad koolitusprojektid või siis mõnest tegevusest üldse loobuma. Selliselt oma koormust, oma vajadusi, võimalusi ning pikemaajalisi eesmärke reflekteerides loobusin ma tööst andragoogika õppekava külalisõppejõuna.

Teatud hetkel, 2018. aasta lõpuks oli mu töökoormus kasvanud nii suureks, et tundsin, et hakkan lähenema läbipõlemisele. Kuna lisaks töökoormusele oli selle seisundi põhjuseks ka koostöö mõne kolleegiga, olen teinud otsuseid ja lõpetanud sellise koostöö, mis on osutunud mu jaoks emotsionaalselt liigselt koormavaks.   Oma füüsilise tervise hoidmiseks harrastan võimalusel rühmatreeninguid. Emotsionaalse heaolu säilitamiseks aitab väga hästi pühendumine perele.

5.3 Hoiab end kursis uuemate suundadega täiskasvanukoolituse valdkonnas. Käsitleb ennast õppijana, vastutab enda arengu eest.

Kirjeldab, kuidas hoiab end kursis uuemate suundadega oma erialal ja andragoogika valdkonnas ning toob välja, milliseid kompetentse on täiendanud.

Töö EPALE keskkonna peatoimetajana Eestis tähendab ühest küljest seda, et kõiki tekste, mida me eesti keeles avaldame loen ma läbi. Teisest küljest on minu ülesandeks leida teemasid ja autoreid ning juhendada neid tekstide kirjutamisel EPALE keskkonnale. Kolmas aspekt on inglise keeles avaldatud sisu leidmine ja valimine, mida tõlgime eesti keelde. Lisaks juba seitsmendat aastat olen täiskasvanute koolitajate professionaalse arengu tippsündmuse- koolitajate mittekonverentsi – eesotsas ning ka osalejaks. Seega on informaalne õppimine saanud mu igapäevase tegevuse lahutamatuks osaks. Lisaks sellele osalen võimalusel koolitustel, konverentsidel ja seminaridel. Viimasel ajal olen keskendunud oma digioskuste arendamisele, hindamiselasele kompetentsile aga ka refleksiooni toetamise oskuste arendamisele.

 • Läbitud täienduskoolitused viimase 5 aasta jooksul
  • 2020 Koolituse disain online-keskkonnas: kuidas õppija aktiivsust hoida? Avatud Meele Instituut
  • 2019 Assessor Training Session for Erasmus+ Key Action 2 Strategic Partnerships, SA Archimedes, (12 AT)
  • 2019 Kommunikatsiooni koolitus, Raul Rebane, Eesti (4 AT).
  • 2018 ja 2019 EPALE täiskasvanuhariduse sidusrühmade rahvusvaheline konverents (16 AT ja 8 AT). Euroopa Komisjon ja EPALE keskused.
  • 2019      The art to reflect, (30 AT). Nederlands Jeugdinstituut, Netherlands.
  • 2018      Kutse taotleja kompetentsuse hindajate koolitus, (8 AT). SA Kutsekoda
  • 2018      „Kutsesüsteem 20“ konverents, (8 AT). SA Kutsekoda
  • 2018      Esinemiskoolitus videotreeninguga (8 AT). Avaliku esinemise akadeemia 
  • 2017      Adobe illustraator ja Canva tarkvara kasutamine visualiseerimiseks. IT Kolledž. (8 AT)
  • 2017      „Graafiline lihtsustamine“ (8 AT).  Creativity Catcher. 
  • 2015-2020 Koolitajate mittekonverents: (6×6 ak t), EPALE keskus Eestis ja ETKA Andras
  • 2016 ja 2017 Täiskasvanuhariduse foorum (8 ja 8 AT). ETKA Andras.
  • 2016 ja 2017 Koolituskonverents 2017 ja 2018 (8 ja 8 AT). Äripäev & Pärnu Konverentsid. 
  • 2016      XV Rahvusvaheline hariduse liidrite foorum (32 AT). Jekaterinburg, Vene Föderatsioon.
  • 2016      “In-learning” reflection tools seminar (8 AT). Vestifex